Hình ảnh khách hàng trước và sau trẻ hóa da tại Lavender

abc
Cá sĩ Thu Minh
Kết quả 1 tháng làm Thermage
Diễn viên Ngọc Trinh
Sau 1h làm Thermage
Doanh nhân Kim Ngọc
Trước và sau 1h làm Thermage
Chị Kylie Vũ
Trước và sau 1h làm Thermage
Doanh nhân Hương Vũ
Doanh nhân Hương Vũ
Trước và sau 1h làm Thermage
Chị Thùy Chang
Trước và sau 1h làm Thermage
Chị Dung Trần
Trước và sau 2 tuần làm Thermage
Chị Khánh Linh
Trước và sau 1h làm Thermage
Chị Thanh Mai
Trước và sau 1h làm Thermage
Chị Khánh Linh
Trước và sau căng chỉ Ultra Collagen
Chị Bích Hạnh
Trước và sau căng da bằng chỉ Ultra Collagen
Cô Minh Hiền
Trước và sau căng chỉ Ultra Collagen
Cô Hải Minh
Trước và sau căng chỉ Ultra Collagen
Chị Minh Thu
Trước và sau căng chỉ Ultra Collagen